This is the product title

بستنی خوری دیبا بزرگ1429


  • نوع فلز:مس